Yoga

Yoga är en levande tradition, med rötter i Indien, vars tekniker leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva.


"Att praktisera yoga är att ge dig själv det du behöver just för stunden, att ta en paus från vardagens schema och lyssna till kroppens önskemål och stilla sinnet. Att leva yoga är att tillåta sig själv att vara närvarande mer och mer i vardagen. Att uppskatta livet och se sig själv och din omgivning med större värme och kärlek och ett ständig växande".


Provapå Yoga!                                                                                                                                            Provapå Lugn yoga, pris 100 kr. Anmälan via sms eller mail, 0730-503391, ewa@salvestockholm.se

Måndag den 20/1 18-19.45 Lugn Hathayoga.
Torsdag den 23/1 17-18.30 Lugn yoga & meditation.


Yoga våren 2020

Måndagar kl. 17-18.30 start, 27/1.

Måndagar kl. 18.40-20.10 start, 27/1.  

Torsdagar kl. 17.00-18.30 start, 30/1. 

Läs mer under om kurserna under kurser/behandlingar. 


Grupperna passar dig som på ett mjukt och skönt sätt vill öka din kroppsmedvetenhet, styrka och bli mer fokuserad. Klasserna innehåller även avslappning som sänker stressnivån i kroppen. Du kan vara nybörjare eller ha tränat tidigare. Under terminen varierar klasserna, ibland ger vi mer tid till de långsamma yinyoga-positionerna, meditation och andningsövningar och ibland så jobbar vi mer med styrka och lite mer intensitet. 

Klassen avslutas alltid med en djupavslappning till tonerna av tibetanska klangskålar eller guidning.


I dag kommer människor till yoga av flera olika anledningar. För att lära sig att hantera stress, mental och fysisk träning, ryggont etc. men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att kunna leva fullt ut, hantera konflikter, bevara vår hälsa, vårda våra relationer med mera. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd. Mer om Yoga, 

Ordet yoga är sanskrit och betyder ordagrant "förening". Med förening menas en balans mellan kropp, sinna och själ, mellan energi och medvetenhet. Man tror att yoga tidigare har praktiserats i flera olika kulturer som ett sätt för den sökande människan att nå befrielse från lidande och att nå svar på de universella frågorna "vem är jag? var kommer jag ifrån? vad är meningen med livet? hur blir jag och andra människor lyckliga. Det är dock i Indien som arvet av yoga har bevarats, systematiserats och utvecklats.Rörelser och positioner

Asanas är den del av yoga som blivit mest känd i västerlandet. Ordet, som är sanskrit liksom alla termer i yoga, betyder ”enkel, bekväm, stadig”. Den ursprungliga betydelsen av ordet asana är en bekväm och stadig kroppsposition som man kan stanna i en längre stund. Asanas stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs i samspel med andningen, med fullständigt medvetande och en avslappnad attityd och koncentration. Det handlar minst av allt om prestation.
I yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet kan påverka kroppen och kroppen kan påverka sinnet. Därför betyder en asana inte bara en fysisk position eller ställning, utan lika mycket ett sinnestillstånd eller en attityd.


Andningsövningar

Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala tillstånd. En djup och långsam andning har en lugnande inverkan, stillar sinnet och är därför en bra förberedelse inför meditation.
Genom andningsövningar (pranayama) får man också ökad energi och vitalitet.


Avslappning

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden. Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod (yoga nidra – ”yogisk sömn”) för systematisk avslappning på alla nivåer.


Meditation

Meditation är en fridfull oas i det brusande livet. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet. Meditation (dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (raja yoga, kundalini yoga, jnana yoga m.fl.). Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Att meditera är en "boost" för balansen i kropp, själ och sinne.


 

Yogans olika grenar

Det finns många olika yogastilar idag, till exempel Iyengar, Power, Asthanga, Kundalini, Kripalu, Sivananda och säkert ett hundratal till. Traditionellt särskiljer man mellan fem sinsemellan olika yogagrenar:


Hatha Yoga

Det här är en av de yogaformer som är mest känd för oss i väst. "Hatha" betyder "sol" och "måne" och syftar till att med hjälp av olika kropps- och andningsövningar förena de dualistiska principerna i kroppen (jfr de kinesiska begreppen yin och yang). Genom dessa övningar får man kontroll över kroppens och sinnets energi, som i yoga kallas för "prana" (jfr. "chi" och "qi"). Om man uppnår kontroll över prana, uppnår man även indirekt kontroll över sinnet, eftersom prana och sinnet hänger ihop. Fördelen med detta system är att det ofta är väldigt svårt att konfrontera sinnet direkt, medan det är lättare att börja med mer fysiska övningar. När man försöker kontrollera sitt sinne svarar sinnet oftast med att börja "bråka" (försök kontrollera dina tankar så får du se!).


Raja Yoga

En annan viktig yogaväg är Raja Yoga som handlar huvudsakligen om mental träning i form av avslappning, koncentration och meditation, men även om förhållningssätt gentemot omvärlden och sig själv. Raja yoga delas upp i åtta steg (sanskrit: "asthanga"): Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi.


Jnana Yoga

Den här yogavägen kallas ofta för "den intuitiva visdomens väg". Jnana yogin strävar efter ett direkt varseblivande, eller en upplevelse, av sin sanna natur (svaret på frågan "vem är jag?"). I denna form av yoga använder man intellektet för att gå bortom intellektet, något som anses vara mycket svårt för de flesta människor som lätt fastnar i tilltrasslade tankekonstruktioner, men som för andra kan vara den snabbaste och rakaste vägen till upplysning. Denna form av yoga innebär en stor portion introspektion och meditation.


Karma Yoga

Karma yoga kan översättas till "den aktiva yogan i vardagen", eller meditation i handling. Inom karma yoga betonas en attityd av osjälviskt tjänande till andra människor. Man försöker också att släppa tanken på ett speciellt resultat av sina handlingar. Man handlar bara för "handlandets skull". Det viktiga är att man agerar med full uppmärksamhet i nuet, avslappnat och medvetet.


Bhakti Yoga

Bhakti yoga brukar på engelska översättas till "the Yoga of Devotion", hängivenhetens yoga. I bhakti yoga kanaliseras emotioner i en enda riktning, till exempel till en gudom, ett mantra, andningen, en symbol, en mänsklig förebild etc. Bhakti yoga innefattar mycket sång, musik och dans eftersom känslor kanske lättast uttrycks i dessa former.